Förslag på biotoper

Lagervara

• Beställningsvara

Torr havsstrandäng

Är en kustnära biotop som återfinns på solöppna, näringsfattiga och sandiga-grusiga marker. Biotopen är mer eller mindre sluten med mosaikartar vegetation av både örter och gräs. Ca 15 % av ytan består av öppna sandytor, enstaka träd och buskar får förekomma. För att fungera långsiktigt är det viktigt med störning som håller tillbaka igenväxningsvegetation. Störningen sker oftast naturligt genom bete men kan även ske maskinellt genom slåtter eller att selektivt avlägsna ovälkommen vegetation. 

Karaktärsväxter:

Carex arenaria - sandstarr
Festuca ovina - fårsvingel
Galium verum - gulmåra
Hieracium umbellatum - flockfibbla 
Jasione Montana - blåmunkar
Thymus serpyllum - backtimjan
Viola tricolor - styvmorsviol        

Övriga arter:

Achillea millefolium - rölleka
Agrostis capillaris - rödven
Ammophila arenaria - sandrör
Antennaria dioica - kattfot?
Anthoxanthum odoratum - vårbrodd
Armeria maritima - strandtrift
Bromus hordeaceus - luddlosta
Campanula rotundifolia - liten blåklocka
Centaurea jacea - rödklint
Dianthus arenarius - sandnejlika
Dianthus deltoides - backnejlika
Festuca rubra - rödsvingel
Leymus arenarius - strandråg
Linaria vulgaris - gulsporre

Torra hedar

Är en risartad biotop med stort inslag av Ljung (Caluna vulgaris). Dessa hedar återfinns på solöppna, näringsfattiga och ofta sandiga-grusiga marker. Ljung utgör minst 10 % och max 50 % av ytan. Minst 10 % av ytan består av öppna sandytor. Max 30 % av ytan täcks av träd och buskskiktets yta. För att fungera långsiktigt är det viktig med störning som håller tillbaka igenväxningsvegetation. Störningen sker oftast naturligt genom bete eller brand men kan även ske maskinellt genom slåtter eller att selektivt avlägsna ovälkommen vegetation.

Karaktärsväxter:
Arctostaphylos uva-ursi - mjölon
Calluna vulgaris - ljung
Deschampsia flexuosa - kruståtel
Festuca ovina - fårsvingel
Vaccinium vitis-idaea - lingon

Övriga arter:
Antennaria dioica- kattfot
Blechnum spicant - kambräken
Carex binervis - hedstarr
Carex pilulifera - pillerstarr
Carex panicea - hirsstarr
Danthonia decumbens - kruståtel
Empetrum nigrum - kråkbär
Erica cinerea - purpurljung
Erica tetralix - klockljung
Galium saxatile - stenmåra
Genista anglica - nålginst
Genista pilosa - hårginst
Hypericum pulchrum - hedjohannesört
Juniperus communis - en
Lotus corniculatus - käringtand
Luzula congesta - hedfryle
Molinia caerulea - blåtåtel
Pilosella officinarum - gråfibbla
Potentilla erecta - blodrot
Pulsatilla vulgaris - backsippa
Succia pratensis - ängsvädd
Trientalis europea - skogsstjärna 
Vaccinium myrtillus - blåbär

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

pdf NY Produktblad »
pdf Katalogavsnitt »


5 stycken olika biotoptak på koggen i Malmö
Dödved - allt för att locka insekter
Insektshotell

 Se film från Koggen »


Bidrar till biologisk mångfald
Trädstockar gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.
Murarbin lockas till insektshotellen av bamburör.
Stenar gynnar mossor och lavar.
De öppna sandytorna är till för insekter som bygger bon i exempelvis olika steklar och humlor. 

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.