Takgödsel

Gödsling av sedumtak
Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare.

Takytan gödslas vid behov men maximalt 1 gång/år med Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m². Första gödslingen utförs året efter montaget.

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.


takgödsel näring till taket
Gödsla taket en gång/år!

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.