Ladda ner Veg Techs anvisningar
EPD – för hållbart byggande

EPD – för hållbart byggande


En EPD (Environmental Product Declaration) är ett viktigt verktyg för hållbart byggande som allt oftare efterfrågas. På svenska benämns dokumentet för miljövarudeklaration. Det innehåller objektiv och transparant information om en byggprodukts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

EPD:er för Veg Tech Sedumtak
Veg Tech är stolta över att kunna erbjuda verifierade EPD:er för våra populära sedumtak. Det innebär att produktspecifika klimatdata för våra sedumtak kan redovisas i Boverkets obligatoriska klimatdeklaration som bättre speglar byggnadens faktiska miljöpåverkan än generiska värden.

EPD:er avseende följande uppbyggnader är registrerade hos EPD International:

Fler kriterier för val av bästa produkt

En EPD innehåller viktig information om miljöpåverkan under en byggprodukts tillverkning, användning och slutskede. De miljöfördelar i form av ekosystemtjänster som gröna tak bidrar med kvantifieras inte och bör vägas in vid val av konstruktion.

För att avgöra vilken produkt som i slutändan är mest lämplig är det också viktigt att värdera funktionella krav, tekniska egenskaper och kvalitet över tid.

En gedigen grund för fortsatt utveckling

EPD:er för Veg Tech Sedumtak har utvecklats med höga hållbarhetskrav i fokus. Förutom att bidra med underlag för hållbart byggande till våra kunder utgör den genomförda livscykelanalysen en gedigen grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete med att minska vårt CO2-avtryck.

Vi fortsätter med vårt hållbarhetsarbete och kan nu erbjuda verifierade EPD:er för våra populära sedumtak.

Fakta

  • Redovisar resultaten från en livscykelanalys (LCA)…
  • … baserat på produktspecifika beräkningsregler i en PCR (Product Category Rules)
  • Följer väl definierade internationella standarder
  • Rapporteras i ett komprimerat fördefinierat format
  • Granskas och godkänns av en oberoende tredje part
  • Tas fram och publiceras inom ramen för en programoperatör
  • Gäller vanligtvis i fem år