GRÄSYTA BLIR ÄNGSYTA

Skötseln av gräsytor står idag för cirka 20-25% av en kommuns skötselbudget. När kommuner och städer expanderar ökar även mängden grönytor vilket skapar ett ökande skötselbehov. Genom att anlägga äng får man ner antalet skötselinsatser samtidigt gynnar man en av våra mest hotade naturtyper och ökar den biologiska mångfalden av växter och insekter. Ängen skapar även en mer varierande och inspirerande miljö.

Att tänka på...


Gör en äng av gräsmattan Ytans markförhållande, torrt, fuktigt, soligt, skuggigt, näringsrikt mm
omförning från gräsmatta till äng Avlägsna eller markera hinder. (stenar och uppstickande föremål i ytan)
pluggplantor Etableringstid beror på vilken metod som används. (vid sådd tar full etablering cirka 3 år)
pluggplantor Ängsetablering behöver minst 3 veckor med kontinuerlig fukt för att etablera sig. Om regnet uteblir ska planteringsytan vattnas ordentligt varannan dag.

Olika metoder på omförning från gräsmatta till äng


Sådd på öppen jord 
Att anlägga äng på en öppen jord utan vegetation eller rötter är den bästa metoden. Om jorden är näringsrik måste åtgärder vidtas före sådd. 

Lucksådd
Innebär att man öppnar upp luckor på cirka 1 × 1 m för att sedan så eller plantera. Man bör vara medveten om att örterna initialt kommer att stå i klusterformationer då det tar tid innan arterna sprider sig vidare. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.

Pluggplantor
Ett komplement eller ett alternativ till frösådd. Kan med fördel användas på ytor där frösådd försvåras, t.ex. branta slänter. En metod som är fördelaktig för långsamväxande arter. Med hjälp av planteringsrör blir planteringen snabb och effektiv, ca 200 st örtplugg/h.
Läs mer här

Färdig äng
Veg Techs färdigetablerade ängsmatta läggs ut på bar jord.
Läs mer här