Från gräsyta till ängsyta

Minskad skötsel med ängsytor
Skötseln av gräsytor står idag för cirka 20-25% av en kommuns skötselbudget. När kommuner och städer expanderar ökar även mängden grönytor vilket skapar ett ökande skötselbehov. Genom att anlägga äng får man ner antalet skötselinsatser samtidigt gynnar man en av våra mest hotade naturtyper och ökar den biologiska mångfalden av växter och insekter. Ängen skapar även en mer varierande och inspirerande miljö.

Att tänka på...

Gör en äng av gräsmattan Hur är förhållandet på platsen? Ex torrt - fuktigt, sol - skugga, näringsrikt - näringsfattigt, kalkhalt m.m.

omförning från gräsmatta till äng Avlägsna eller markera hinder i ytan, t.ex. stenar eller andra vassa uppstickande föremål.

pluggplantor Etableringstiden - beror på vilken metod som används. Vid sådd tar full etablering cirka 3 år.

pluggplantor Ängsfrö, örtplugg och färdig äng behöver minst 3 veckor kontinuerlig fukt för att etablera sig och börja växa. Om regnet uteblir ska planteringsytan vattnas ordentligt  varannan dag.

Nedan finns olika metoder för att genomföra en omförning från gräsmatta till äng.


Sådd på öppen jord 
Att anlägga äng på en öppen jord utan vegetation eller rötter är den bästa metoden. Om jorden är näringsrik måste åtgärder vidtas före sådd. 

Lucksådd
Innebär att man öppnar upp luckor på cirka 1x1m för att sedan så eller plantera. Man bör vara medveten om att örterna initialt kommer att stå i klusterformationer då det tar tid innan arterna sprider sig vidare. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.

Pluggplantor
Ett komplement eller ett alternativ till frösådd. Kan med fördel användas på ytor där frösådd försvåras, t.ex. branta slänter. En metod som är fördelaktig för långsamväxande arter. Med hjälp av planteringsrör blir planteringen snabb och effektiv, ca 200 st örtplugg/h.
Läs mer här

Färdig äng
Veg Techs färdigetablerade ängsmatta läggs ut på bar jord.
Läs mer här