Sedum på mark

Sedumvegetation är mycket torktålig och passar att anläggas på mark.

Växter bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnar pollinatörer samt höja luftfuktigheten. Att anlägga vegetation kan alltså förbättra stadsklimatet där det vanligtvis är som sämst, det vill säga i närheten av vägar. Växtlighet kan användas för att göra trafikmiljön tydligare och på så vis höja trafiksäkerheten. Man kan framhäva och markera exempelvis refuger och cirkulationsplatser samt andra delar i trafiksystemet med växter.

Sedum på mark

Sedumvegetation bör inte användas där saltpåfrestningen är mycket stor eller på ytor där den utsätts för fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller där fotgängare kommer att gå. En sedumyta bör därför omges av en zon med exempelvis stensättning närmast en köryta för att
undvika de mest utsatta partierna. Det är viktigt att ytan är bomberad för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

Produktfördelar


Sedum är torktåliga  Sedum är torktåliga
Enkla att anlägga  Enkla att anlägga
Minimalt med skötsel  Minimalt med skötsel
Sedum är torktåliga  Färdigt och snabbt resultat direkt

Uppbyggnad


Sedum på mark Veg Tech1. 30 mm Veg Techs Sedummatta
2. 10 mm VT-filt
3. Plastfolie
4. 150 mm tvättad makadam

 

 

Rekommendationer


Rekommendationer för växter i trafikmiljöer

Vad vegetation utsätts för i trafikmiljöer:


d Salt - saltbelastningen kan vara hög längs vissa vägar och bara ett fåtal växter klarar detta.
d Torka - många växtmiljöer vid trafikytor är extremt torra och solexponerade. 
d Vinddrag och vattenkaskader - förbipasserande fordon gör att vegetationen ständigt utsätts för vinddrag och att de ibland översköljs med vatten. 
d Föroreningar - växterna belastas hårt av olika föroreningar från fordonens avgaser samt av stendamm, bitumen och andra partikulära föroreningar som avsätts på växterna. 
d Skador från trafik och snöröjning - vegetationen kan skadas svårt av fordon som kör över ytorna eller av större snömängder som plogas upp på vegetationsytorna.

 

Produktfördelar i trafikmiljöer


Växter kan med fördel användas som bullerdämpning i trafikmiljöer. Med en större andel växtlighet i anslutning till trafiken kan istället en del av bullret reduceras. 

Växter på fasader och bullerplank 
Vegetation kan etableras på fasader i trånga gaturum eller klä in bullerplank för att förstärka funktionen. Vanligtvis används olika former av klätterväxter. Vill man få ett snabbt resultat med minimalt skötselbehov kan Veg Techs växtskärmar vara ett alternativ. 

Växter för luftrening 
I flera tättbebyggda områden ligger halterna av skadliga partiklar i luften på direkt hälsofarliga nivåer. I bland annat Stockholm ifrågasätter man om det går att fortsätta den bostadsutbyggnad som sker i direkt anslutning till de stora trafiklederna. Man har beräknat att 1800 svenskar årligen dör en för tidig död på grund av partiklar i luften från svenska vägar – alltså mer än tre gånger fler än antalet döda i trafikolyckor. 

Med sin stora bladmassa bildar växtligheten en stor kontaktyta mot omgivande luft. Likt ett stort filter fångar växterna in luftens skadliga partiklar. Man har också visat att exempelvis mossor inte bara fångar in partiklarna utan att de även bryter ner och oskadliggör dem.

Kontakta en säljare nära dig »

Katalog Veg Tech

Bläddra i katalogen »

Moss-sedumvegetationen ligger skyddad av sneddningszoner.
Sedumvegetationen ligger skyddad av sneddningszoner.
Moss-sedummatta i refug.
Sedummatta i refug. 

 

Montering sedum på mark » 
Produktinformation » 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömningen
och Sunda hus