VEGETATION I TRAFIKMILJÖ

Varför behövs vegetation i trafikmiljön?
Med ett ökat inslag av växtlighet kan trafikmiljön göras mer tilltalande och även bidra med att rena den förorenade luften och höja luftfuktigheten. Växtlighet kan även användas för att tydliggöra trafikmiljön och på så vis höja trafiksäkerheten. Med vegetation kan exempelvis refuger och rondeller i trafikmiljön framhävas samt markera övergångar mellan olika delar av trafiksystemet.

Rondell i Växjö
Rondell i Växjö med sedumvegetation.

Exempel på vad vegetationen utsätts för i trafiken:


d Salt - saltbelastningen kan vara hög längs vissa vägar och bara ett fåtal växter klarar detta.
d Torka - många växtmiljöer vid trafikytor är extremt torra och solexponerade.
d Vinddrag och vattenkaskader - förbipasserande fordon gör att vegetationen ständigt utsätts för vinddrag och att de ibland översköljs med vatten.
d Föroreningar - växterna belastas hårt av olika föroreningar från fordonens avgaser samt av stendamm, bitumen och andra partikulära föroreningar som avsätts på växterna.
d Skador från trafik och snöröjning - vegetationen kan skadas svårt av fordon som kör över ytorna eller av större snömängder som plogas upp på vegetationsytorna.

Produktfördelar i trafikmiljöer


Växter kan med fördel användas som bullerdämpning i trafikmiljöer. Med en större andel växtlighet i anslutning till trafiken kan istället en del av bullret reduceras.

Växter på fasader och bullerplank
Vegetation kan etableras på fasader i trånga gaturum eller klä in bullerplank för att förstärka funktionen. Vanligtvis används olika former av klätterväxter. Vill man få ett snabbt resultat med minimalt skötselbehov kan Veg Techs växtskärmar vara ett alternativ.

Växter för luftrening
I flera tättbebyggda områden ligger halterna av skadliga partiklar i luften på direkt hälsofarliga nivåer. I bland annat Stockholm ifrågasätter man om det går att fortsätta den bostadsutbyggnad som sker i direkt anslutning till de stora trafiklederna. Man har beräknat att 1800 svenskar årligen dör en för tidig död på grund av partiklar i luften från svenska vägar – alltså mer än tre gånger fler än antalet döda i trafikolyckor.

Med sin stora bladmassa bildar växtligheten en stor kontaktyta mot omgivande luft. Likt ett stort filter fångar växterna in luftens skadliga partiklar. Man har också visat att exempelvis mossor inte bara fångar in partiklarna utan att de även bryter ner och oskadliggör dem.

Kontakta en säljare nära dig »

Katalog Veg Tech

Bläddra i katalogen »

 

En trafikmiljö är i många avseenden en extrem och mycket tuff plats och ställer höga krav på växterna.

 

Produktinformation »
Monteringsanvisning »