Från gräsyta till ängsyta

Minskad skötsel med ängsytor
Skötseln av gräsytor står idag för cirka 20-25% av en kommuns skötselbudget. När kommuner och städer expanderar ökar även mängden grönytor vilket skapar ett ökande skötselbehov. Genom att anlägga äng får man ner antalet skötselinsatser samtidigt gynnar man en av våra mest hotade naturtyper och ökar den biologiska mångfalden av växter och insekter. Ängen skapar även en mer varierande och inspirerande miljö.

Att tänka på...

Gör en äng av gräsmattan Hur är förhållandet på platsen? Ex torrt - fuktigt, sol - skugga, näringsrikt - näringsfattigt, kalkhalt m.m.

omförning från gräsmatta till äng Avlägsna eller markera hinder i ytan, t.ex. stenar eller andra vassa uppstickande föremål.

pluggplantor Etableringstiden - beror på vilken metod som
används. Vid sådd tar full etablering cirka 3 år.

Nedan finns olika metoder för att genomföra en omförning från gräsmatta till äng.


Spårsådd
Gör ett spår i den täta grässvålen för att sedan så eller plantera. Spåren bör vara minst 7,5 cm gärna något bredare för att konkurrerande vegetation inte skall hinna invadera spåren innan ängsväxterna har etablerat sig. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.

Lucksådd
Innebär att man öppnar upp luckor på cirka 1x1m för att sedan så eller plantera. Man bör vara medveten om att örterna initialt kommer att stå i klusterformationer då det tar tid innan arterna sprider sig vidare. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.

Pluggplantor
Ett komplement eller ett alternativ till frösådd. Kan med fördel användas på ytor där frösådd försvåras, t.ex. branta slänter. En metod som är fördelaktig för långsamväxande arter. Med hjälp av planteringsrör blir planteringen snabb och effektiv, ca 200 st örtplugg/h.
Läs mer här

Färdig äng
Veg Techs färdigetablerade ängsmatta läggs ut på bar jord.
Läs mer här
Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.