Biologiska mångfaldens dag

Bi      Denna vecka är det pollineringsvecka och på onsdag
22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag.

Det vill vi uppmärksamma på olika sätt. Följ oss på instagram #vegtechab.
Ängar och ängsväxter »

2002 utsåg FN 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald.
Deras mål var att uppmärksamma artrikedomens betydelse.


Vad kan du göra för att gynna biologisk mångfald?
Ängsväxter

 • Bekämpa invasiva arter. Ex. lupiner som tränger bort våra
  ängsväxter.
 • Bli medlem i en organisation som jobbar för biologisk mångfald naturskyddsföreningen
 • Minska konsumtionen av nya saker
 • Ät inte hotade fiskar
 • Minimera koldioxidutsläppen
 • Denna är söt: Hjälp groddjur över vägen när de vandrar mellan sina vatten.
 • Bygg ett bi-hotell och eller en fladdermusholk
 • Anlägg en damm i trädgården med vattenväxter och sten
 • Mata fåglar på vintern
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor
 • Lämna lite dödved i trädgården
 • Låt en del av gräsmattan växa

UPPSKATTAT
Skicka in en "Veg Tech bild" (en bild på en produkt från Veg Tech som ingår) som vi får visa i sociala medier och marknadsföring och få en vacker ängsposters 50 × 70cm illustrerad av Maj Fagerberg.
E-post: uc@vegtech.se

 

Växter som gynnar bin och pollinering

BlåklockaBlåklocksandbi - artens biotoper är jordbrukslandskap, skog och ängsmark. Blåklockesandbiet samlar endast pollen till larvernas föda från blåklockor. I Sverige finns arten endast på Gotland. Blåklockesandbiet är en hotad art.
Plantsortiment »


 

 

 

ÅkerväddVäddsandbi – lever framför allt i halvöppna, gärna sandiga torrängsbiotoper och drar sig till åkervädd. I Sverige är väddsandbi utbrett i Götaland och Svealand. Under 1900-talet minskade arten drastiskt i sitt utbredningsområde. Men har under senare år återkoloniserat sig.
Plantsortiment »

 

 

 

bockrotDvärgsandbi – Ett litet bi med typiska habitat som vindskyddade solvarma torrbackar med lågvuxen torrängsvegetation och låg gödselpåverkan. Det är avgörande att bockrot och strätta växer inom några tiotal meter från deras boende. Främsta hot är nedläggning av småjordbruk och igenväxta marker.
Plantsortiment »

 

 

 

sommarfibblaSlåttersandbi - uppträder på ängar, sandiga stigar och skogsbryn. Den är rödlistad med ett starkt hot. Hjälp den genom att plantera sommarfibbla och gråfibbla.
Plantsortiment »

 

 

 

 

BlåmunkarMonkesolbiet - söker endast på den lilla blåklockssläktingen blåmunkar. Uppträder främst i stäppliknande miljöer med finsand och tycks ha en förkärlek för militära skjutfält, men även på betesmarker, sandtag där den gräver ut sitt bo i sanden.
Plantsortiment »