EX-jobb

Vi föreslår projekten nedan: 
Exjobb på Veg Tech 
Veg Tech Exjobb »

 

Gödslingsstrategi i odling av Sedummattor

På vägen mot mer hållbara städer upplever Veg Tech en ökad efterfrågan av Sedummattor som odlas för användning på gröna tak. I företagets odling av Sedummattor för den nordiska marknaden strävar vi efter att effektivisera odlingsprocessen. 
    Att optimera gödslingsstrategin kan ge ökad kvalitet, minskade näringsförluster och lägre produktionskostnad. Ytterst få studier har gjorts av näringsbehovet under produktionsfasen av gröna tak. 
    Vi har påbörjat arbetet med att undersöka näringsstatusen i odlingarna och kartläggning hur koncentrationer och näringsinnehåll i mattorna förändras under säsong, vid gödsling och klippning av skott som används för förökning. 
    Vi vill nu fortsätta att följa upp hur olika gödslings- och skötselstrategier påverkar näringsupptag och tillväxt hos Sedum album. Studien omfattar provtagningar i fält följt av växtsaftanalys och totalanalys. Det praktiska arbetet utförs i företagets odlingar runt Vislanda i Småland under våren 2019.  Lämpligt som magisterarbete.

Kontakta Lina Pettersson på Veg Tech via e-post lina.pettersson@vegtech.se


pH-värde i framtidens substrat för odling av Färdig äng och gröna tak

På vägen mot mer hållbara städer upplever Veg Tech en ökad efterfrågan av äng och gröna tak.  Veg Tech odlar färdig vegetation för anläggning av äng och gröna tak. Substratet som används i odlingen tillverkas av Veg Tech och kommer i framtiden även innehålla biokol. 
    För att öka tillväxt och kvalitet strävar vi efter att optimera substratblandningarnas pH-värde. Vi vill följa upp företagets substrats tillverkning för att se hur pH-värdet förändras när substratet används i odling. Studien omfattar provtagningar i fält följt av egna analyser i lab. Fältarbetet utförs i företagets odlingar runt Vislanda i Småland. Lämpligt som kandidat-/magisterarbete.

Kontakta Lina Pettersson på Veg Tech via e-post lina.pettersson@vegtech.se

 

Rapporter och examensarbeten med koppling till vår verksamhet

 

Grönatak - Solceller (En jämförelse utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna)

Cornelia Stenholm
pdf Öppna pdf-fil »


Ett Sedumtak har samma isolerande effekt i fruset tillstånd

 Steven G. Collins, University of Helsinki
pdf Öppna pdf-fil »


Modellering av gröna tak – avrinningskoefficienter och modellparametrar 

Camilla Andersson Uppsala Universitet
pdf Öppna pdf-filen


Kvalitet på avrinningsvatten från extensiva gröna tak 

Jenny Andersson Uppsala Universitet 
pdf Öppna pdf-filen


Gröna tak - potentialen för dagvattenreglering i Karlstad.

Erika Abrahamsson

pdf Öppna pdf-filen


Funktionen av hållbara dagvattenlösningar och gröna ytor vid extrema regn. 

- en analys baserad på översvämningarna i Malmö den 31 augusti 2014.

Joanna Theland

pdf Öppna pdf-filen


Sedumtaks potentiella assimilation av kol på årsbasis

Studien visar sedumtaks förmåga att nettoassimilera koldioxid och se om de kan vara en potentiell kolsänka.
Sofie Taylor

pdf Öppna pdf-filen


Grodan vinnare som vattenhållande lager

Labbstudien jämförde bjälklagsuppbyggnad med och utan vattenhållande lager. Studien jämförde även Grodan och pimpsten som vattenhållande lager under 10 cm bjälklagsjord. När vegetationen i växtbäddarna utsattes för torka visade systemen med vattenhållande lager, bättre vitalitet och lägre vikt än system utan vattenhållande lager. Särskilt intressant var att systemet med Grodan klarade torka bättre än systemet med pimpsten. 
Andrea Hultquist Jackelén 

PDF Ikon Öppna pdf-filen


Omföring från gräsmatta till äng
Genom att anlägga äng får man ner antalet skötselinsatser samtidigt som man bidrar till en ökad biologisk mångfald som gynnar fjärilar, humlor och bin. Hur går det till när man gör en omförning från gräsmatta till ängsyta?
Marit Gamberg

PDF Ikon Öppna pdf-filen


Nyanlagd äng – hur gick det sen?

Det finns olika metoder att anlägga äng och många faktorer som påverkar resultatet.
Annika Wedin
Öppna fil »


Danska AgroTech har undersökt olika uppbyggnader för gröna tak

Rapporten behandlar gröna taks förmåga att fördröja och reducera vattenavrinningen.
PDF Ikon AgroTech försöksrapport »
PDF Ikon Tilläggsrapport »


Green Roofs on municipal buildings in Lund - modelling potential environmental benefits 

Effekterna av extensiva, gröna tak modellerades för ett område i Lund. Speciellt behandlas takens förmåga att reducera vattenavrinningen och temperaturen i den omgivande luften.
Jacob Levallius, Lunds Universitet.
PDF Ikon
 Öppna pdf-fil »


Moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper

Mattias Jonsson 2009, Växjö universitet

Öppna filen »


Do Extensive Green Roofs Reduce Noise?

Jens Lagström, University of Malmö

Öppna filen »


Livscykelanalys av taktäckningssystem
Effekterna av ett moss-sedumtak jämförs med ett konventionellt papptak.
Malmö Högskola, Icopal AB, Veg Tech AB
Mårten Jönsson, Håkan Larsson, Christopher Skoog, Finn Stillerud
Livscykelanalys av taktäckningssystem
 Öppna pdf-fil » 

Kontakt hos Veg Tech
info@vegtech.se