Droppbevattning

En kompletterande droppbevattning kan minska skötselbehovet! Sedum och mossor klarar långa torra perioder men genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard särskilt under tidig vår. Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen. God investering!Droppbevattning är en god investering när takvegetationen anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser […]

Biokol – klimatsmart nyhet

Vi har investerat i en fossilfri pyrolyspanna som ger oss både värme till våra växthus och en helt ny produkt, nämligen biokol. Vårt biokol produceras av lokala restprodukter från skogsindustrin och är en utmärkt kolsänka som lagrar kol som annars skulle återgått som koldioxid till atmosfären.  Att blanda in biokol i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är extra […]

Projekteringsunderlag – bjälklag

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av gröna innergårdar & takträdgårdar. Montering & skötsel Monteringsanvisning Rotskydd 80 » Övriga dokument BIM-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter.

Gröna innergårdar & takträdgårdar

Takträdgård

En vacker och fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval. En innergård eller takträdgård kan inte helt ersätta ettnaturligt grönområde i marknivå. Men med god planering kan grönskande miljöer skapas och bidra till rekreation, biologisk mångfald och en naturlig dagvattenhantering. Det är viktigt […]

Biotoptak

Biotoptak Foajén

I takt med att städerna växer krymper många livsmiljöer för flora och fauna. Många djur och växter som i vanliga fall har sin hemvist i lummiga grönområden har svårt att finna boplats, mat och skydd. Med ett biotoptak kan man bygga upp livsmiljöer som liknar deras ursprungliga. Veg Techs breda sortiment av pluggplantor kan vilken […]

Projekteringsunderlag – Torräng för tak

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av Torräng för tak. Montering & skötsel Monteringsanvisning » Övriga dokument Bim-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter.

Torräng för tak

Torräng för tak

Låt ängen flytta upp på taket!Veg Techs Torräng för tak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika sedumsorter, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd. Beroende av årstid och geografisk […]

Projekteringsunderlag – Sedumtak

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av sedumtak. Montering & skötsel Övriga dokument BIM-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter. Veg Tech XMS moss-sedum 2-27°Rekommenderad taklutning 2-27° Vikt vattenmättad: 50 kg/m²Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²Bygghöjd: 40 mm 1. Veg Techs sedummatta – 30 mm2. […]

Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Vi bygger klimatsmarta gröna tak och sedumtak med BIOKOL. Minimal vikt och bygghöjdVeg Tech Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen upptill 50%. Veg Tech Sedummatta odlas i Småland och består av 9-12 stycken härdiga och torktåliga sedumarter. Uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Tech Sedumtak väger endast 50 kg/m² när det är vattenmättat och anläggs på taklutningar […]

Arter örtplugg A-Ö

Plantorna levereras i brätten om 40 plantor med krukvolym 93 cm³/planta. Pluggplantans rotsystem är 9 cm djup och 4 cm i diameter. Rekommenderad planteringstäthet:8-10 plantor/m² vid etablering med örtplugg.

Arter maxiplugg A-Ö

Plantorna odlas i kokosfiber i brätten om 6 st plantor med rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djupt och 12 cm i diameter. Rekommenderad planteringstäthet:2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arterså som bladvass och rörflen.3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter.

Flytande våtmark

Flytande våtmark från Veg Tech består av stomme och strandmatta

Naturlig våtmarkseffekt Våtmarker är en värdefull och livsviktig biotop för många växter och djur. Veg Techs flytande våtmark kan ge våtmarksfördelar i vattenmiljöer som inte rymmer en naturlig våtmark. Vattenväxter etableras i stommen och ger en vacker och varierad livsmiljö samtidigt som den komplexa rotstrukturen renar vatten genom sedimentation, mikrobiell nedbrytning och växtupptag av näringsämnen […]

Fukttålig äng

Fuktängsmatta från Veg Tech

Färdiga fuktängsmattor lämpar sig exempelvis för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar. Fukttålig äng baseras på ängsfröblandning FÄ 6702. Se vårt sortiment på färdiga ängsmattor » Produktdata Artikelnr: 2-12006Mått: 1 × 0,8 m Leverans: Levereras lastade på EUR-pall Pallstorlek: ca 20 mattor = 16 m² Vikt full pall: ca 650 kg Ladda ner Montering- […]

Örtpluggplantor – vatten

Örtplugg i vattenmiljöer

Många arter för naturliga miljöerVårt breda sortiment av örtpluggplantor passar för olika typer av vattenmiljöer. Växterna har svenskt ursprung och är härdiga. Hur planterar man?Det är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. I artlistan över de olikapluggplantorna beskrivs de ungefärliga idealdjupen för respektive art. Det största urvalet av […]

Maxipluggplantor

Maxipluggplantor i damm

Robust och tålig plantaMaxipluggplantan odlas i ren kokosfiber utan jord. Det innebär att överflödigt tillskott av näring som gynnar alger undviks. Plantan har en rotvolym på 1-1,3 liter. Storleken och det välutvecklade rotsystemet gör att den kan planterasdirekt i vatten genom att kilas ned mellan stenar och grov makadam. Den tål även att planteras i […]

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanterVeg Techs Strandrulle passar in som naturligt erosionsskydd i hårt utsatta vattenmiljöer och lämpar sig att etableras i miljöer där vågor och strömmande vatten förekommer. Veg Tech strandrulle är en prefabricerad rulle av kokos-fiber i vilken olika blandningar av vattenväxter från vårinhemska flora odlas. Vid leverans är växternas rotsystem väl utvecklade och […]

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Veg Techs prefabricerade strandmatta kan anläggas iolika vattenmiljöer. Den odlas med svenska arter i tvåstorlekar och med flera artsammansättningar. Växterna odlas i en stark stomme av sammanvävdkokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för både vågor och strömmande vatten. Strandmattan tillför ingen onödig näring till vattneteftersom växterna växer direkt i kokosfibrerna utanlös […]

Erosionsskydd – kokosnät

kokosnät erosionsskyddar slänter

Säkra dina slänter med kokosnät.Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer såsom stränder och vägslänter. Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas. Kokosnätet förankras i slänten och planteras sedan med växter. Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd och när växterna har etablerat sig […]

Örtplugg – trafikmiljö

Örtpluggplantor i trafikmiljöer

Att plantera örtpluggplantor ger stora möjligheter att anpassa artvalet på en specifik yta. Med en korrekt uppbyggnad och ett genomtänkt växtval blir ytan lättskött med lång livslängd även i trafikmiljöer. För bästa resultat planteras 15-20 pluggplantor/m².Risk för ogräs minskas om ytan blir tät och sluten. Uppbyggnaden kräver att det finns en naturlig jordterass under planteringen […]

Örtplugg – äng

Örtpluggplantering Veg Tech

Komponera din ängsyta med eget artval av örtpluggplantor. Vi odlar ett 100-tal olika arter från den svenska naturen som passar för olika marktyper.   Vi rekommenderar att kombinera pluggplantor med ängssådd. Dessa metoder gör att ytan växer ihop snabbare och ger ett jämnare och naturligare resultat. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar.  Produktfördelar […]

Planteringssystem

Planteringssystem till örtplugg

För en rationell plantering av örtplugg kan Veg Techs planteringssystem användas. Det består av planteringsrör och och en hållare där du hänger brättet. Plantera ca. 150-200 st i timmen. Produktdata Bärsele med en brätteshållareArtikelnr: 8-12001 Planteringsrör 55 mmArtikelnr: 9-12003 Planteringsrör 63 mmArtikelnr: 9-12004 GödselpåseArtikelnr: 9-12005 Extra brätteshållareArtikelnr: 9-12006 Ladda ner Planteringsanvisning för örtplugg »

Duckbill trädplantering på bjälklag

Plantera träd med Duckbill

Trädförankringssystemet Duckbill® FOS är en snabb och säker lösning som bygger på stabiliserande delar monterade i jorden istället för störar ovan markytan. Rotklumpen förankras med ett sele som fästs med tre schacklar i ett armeringsnät eller i betongfundament. Produktfördelar Inga delar ovan mark Enkelt montage Trädet står stabilt och säkert Trädets rottillväxt gynnas Minskar vandaliseringsrisk […]

Pelleplatta – markarmering

Pelleplatta markarmerar gångstråk vid Horns kyrka

En praktisk markprodukt som används i flera olika miljöer och sammanhang. Pelleplattan är en körbar markarmering med dubbelt så hög genomsläpplighet jämfört med traditionell gräsarmerad betong.Den tål höga belastningar på 150 ton/m² och har en stabil yta vilket gör att spårbildning, pölar och hål minskas.Det patenterade låssystemet gör plattan säker och stryktålig. Pelleplattan har en […]

Sedum på mark och mur

Sedum i rondell

Veg Techs sedummatta är odlad i egen regi och innehåller 9-12 olika sedumarter/sorter. Färdigodlade sedummattor passar att anläggas på både mark och mur. De är torktåliga och klarar även att anläggas i trafikmiljöer. Med vegetation i stadsmiljöer kan klimatet förbättras. Det kan bidra till att rena luften, dämpa buller, gynnar pollinatörer samt höja luftfuktigheten. Produktfördelar […]

Växtskärm

Växtskärm modeller

 Med Veg Techs växtskärmar med arten Hedera helix ’Woerner’ får du direkt en grön avskärmning från första dagen. De används för att skapa vackra tomtavgränsningar eller spännande rumsbildningar och gestaltningar i trädgårdar och parker. Murgrönan behåller sina blad och är grön även på vintern. Jämfört med en konventionell häck som med tiden växer på bredden […]

Örtpluggplantor

Örtplugg odlade av Veg Tech

Skandinaviens bredaste sortimentVeg Tech odlar örtpluggplantor med arter från den svenska floran. Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas, återskapas eller bevaras. Man kan komponera en yta för de flesta typer av markförhållanden från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.Denna vegetation kan locka till sig ett varierat djurliv så som fjärilar och humlor […]

Ängsfröblandning

Ängsfrö är sådd på säteri

Fröer för alla miljöerDe ängsfröer som vi erbjuder består av svenska arter och är producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i naturen. Från söder till norr i Sverige. Veg Tech har ängsfröblandningar som täcker de flesta marktyper och miljöer i Norden. Jämfört med vår färdiga ängsmatta och äng som är planterad med örtpluggplantor så tar […]