Sedum på mur

Sedum på mur o Motala

Veg Tech Sedummatta med biokol kan anläggas på mur och blir en fin dekoration på krönet. Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet. Sedummattans kanter måste ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning. Mer information Inspirationsbilder » Uppbyggnad Veg Tech […]

Växtval avgör fasadlösning

Det är viktigt med att välja rätt klätterväxt och klätterstöd när du planerar fasadgrönska. Därför har vi skapat en lista nedan så du lättare kan se vilken växt passar till ditt projekt. Slingrande växter: stödjekrävande ✔ Dessa växter slingrar sig runt klätterstöd med skottspetsen. Vetenskapligt namn Svenskt namn Höjd Zon Skötsel Växtkraft Läge Estetiskt Actinidia […]

Droppbevattning

Droppbevattning är en god investering när takvegetation anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser utan vindavdrift och minimal avdunstning.Veg Tech Droppbevattning monteras under takvegetationen för att förenkla skötselarbetet med vattning av taket i samband med nyetablering och under torkperioder. Den kraftiga droppslangen har en inbyggd ”rotbarriär” i droppstället som effektivt förhindrar rötter att […]

Biokol – klimatsmart jordförbättrare

VegTech biokol

Vegetation i stadsmiljö växer ofta under tuffa förhållanden. Inblandning av biokol i växtbäddar medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Biokol bidrar till klimatförbättringar och har en självklar plats i framtidens urbana miljöer. I en omställning till ett klimatsmart samhälle med cirkulära flöden är biokol en extra viktig produkt. Vill […]

Projekteringsunderlag – bjälklag

Här har vi samlat de dokument och projekteringsunderlag som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av gröna innergårdar och takträdgårdar. Montering & skötsel Övriga dokument BIM-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter och projekteringsunderlag. Gräs- och ängsytorDet här är en av de vanligaste uppbyggnaderna när växtlighet används på tak och bjälklag. 1. […]

Gröna innergårdar & takträdgårdar

Takträdgård

För att skapa hållbara gröna innergårdar & takträdgårdar är det viktigt att korrekt uppbyggnad används med rotskydd och dränering samt en väl genomtänkt växtbädd med de rätta växtvalen. Grönskande miljöer Det är viktigt att se till varje byggprojekts förutsättningar. Konstruktion och växtval är extra viktigt för att skapa en lättskött, långsiktig och hållbar lösning. Det […]

Biotoptak

Biotoptak Foajén

Grönska på taket har många goda tekniska funktioner och fördelar. I takt med att städerna växer krymper många livsmiljöer för flora och fauna. Där djur och växter har sin vanliga hemvist i ruderatmarker eller lummiga grönområden, kan ha svårt att finna boplats, mat och skydd. Ett biotoptak utformas som en levnadsplats för att gynna växter […]

Projekteringsunderlag – Torräng för tak

Här har vi samlat de dokument och projekteringsunderlag som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av Torräng för tak. Montering & skötsel Övriga dokument Grönatakhandboken » Bim-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter. Uppbyggnader Torräng för tak 0-5°Rekommenderas för taklutning 0-5° Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²Bygghöjd: 120-150 mm 1. Torrängsmatta […]

Torräng för tak

Torrängsmatta på SEB pyramiden

Låt ängen flytta upp på taket!Veg Techs Torräng för tak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika sedumsorter, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd. Beroende av årstid och geografisk […]

Projekteringsunderlag – Sedumtak

Här har vi samlat dokument och projekteringsunderlag som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av sedumtak. Projektering BIM-modeller » EPD EPD är ett viktigt verktyg för hållbart byggande. Det innehåller information om en byggprodukts miljöpåverkan under hela dess livscykel.Mer info » Brandklassificering Bim-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter. Montering & […]

Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Vi bygger hållbara sedumtak innehållande biokol. Veg Tech erbjuder svenskodlade sedumtak innehållande biokol. Inblandningen av biokol i växtbädden medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Veg Techs välbeprövade lösningar ger en naturlig dagvattenhantering och en grönare stad. I mer än trettio år har Veg Tech installerat sedumtak runt om i […]

Arter örtpluggplantor A-Ö

Örtpluggplantorna Odlas från fröer eller förädling med svenskt växtmaterial. Varje brätte omfattar 40 st plantor med krukvolym 93 cm³/planta. Örtpluggplantans rotsystem är 9 cm djupt och 4 cm i diameter. Rekommenderad planteringstäthet:8-10 plantor/m² vid etablering med örtplugg.

Arter maxipluggplantor A-Ö

Maxipluggplantorna odlas i kokosfiber med svenskt växtmaterial. Varje brätte omfattar 6 st plantor med rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djupt och 12 cm i diameter. Rekommenderad planteringstäthet:2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter så som bladvass och rörflen.3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter.

Flytande våtmark

Källorna till försämrad vattenkvalitet i sjöar och hav kan komma från exempelvis dagvatten, lakvatten eller avloppsvatten. Med Flytande våtmark skapas gynnsamma förutsättningar för naturliga vattenreningsprocesser som kan reducera både partikelbundna och lösta föroreningar i smutsiga vatten, innan det når recipienten. Tekniken kan appliceras i sedimentationsdammar, efterpoleringssteg, naturliga vattenmiljöer med mera. Där kan den bli en […]

Fukttålig äng

Fuktängsmatta från Veg Tech

Färdiga fuktängsmattor är lämpliga att anlägga vid infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar. Fukttålig äng baseras på ängsfröblandning FÄ 6702. Se vårt sortiment på färdiga ängsmattor » Produktdata Artikelnr: 2-12006Mått: 1 × 0,8 m Leverans: EUR-pall Antal/pall: ca 20 mattor = 16 m²  Ladda ner

Örtpluggplantor – vatten

Örtplugg i vattenmiljöer

Många arter för naturliga miljöerVårt breda sortiment av örtpluggplantor passar för olika typer av vattenmiljöer. Växterna har svenskt ursprung och är härdiga. Hur planterar man?Det är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. I artlistan över de olika pluggplantorna beskrivs de ungefärliga idealdjupen för respektive art. Det största urvalet […]

Maxipluggplantor

Maxipluggplantor i damm

Robust och tålig planta Maxipluggplantor odlas i ren kokosfiber utan jord. Plantan har en rotvolym på ca 1 liter. Plantans mått och utvecklade rotsystem gör att den kan planteras direkt genom att kilas ned mellan stenar och grov makadam i vattenmiljön. Den tål även att planteras i strandpartier med måttlig vågpåverkan och vid svagt strömmande […]

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanter Veg Tech Strandrulle används som naturligt erosionsskydd och prydnad vid strandkanten till kanaler, dammar, sjöar mm. Beroende på växtval kan produkten även bidra till förbättrad vattenkvalitet. Formatet gör att produkten är lättplacerad i branta slänter och på smala ytor. Strandrullen kan även användas i miljöer där vågor och strömmande vatten förekommer. […]

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Växtlighet vid stranden från första dagen. Veg Techs prefabricerade strandmatta anläggs i olika vattenmiljöer. Den odlas med arter från vår svenska natur i två olika storlekar och med flera artsammansättningar. Växterna odlas i en stomme av sammanvävd kokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer. Snabb etablering med goda resultat och ger växtlighet vid stranden från […]

Erosionsskydd – kokosnät

kokosnät erosionsskyddar slänter

Säkra dina slänter med kokosnät.Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer såsom stränder och vägslänter. Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas. Kokosnätet förankras i slänten och planteras sedan med växter. Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd och när växterna har etablerat sig […]

Artförteckning A-Ö

Veg Techs egenodlade örtplugg för mark.Örtplugg för vattenmiljöer »Maxiplugg för vattenmiljöer »

Örtplugg – trafikmiljö

Örtpluggplantor i trafikmiljöer

Att plantera örtplugg ger stora möjligheter att anpassa artvalet på en specifik yta. Med en korrekt uppbyggnad och ett genomtänkt växtval blir ytan lättskött med lång livslängd även i trafikmiljöer. För bästa resultat planteras 15-20 pluggplantor/m².Risk för ogräs minskas om ytan blir tät och sluten. Uppbyggnaden kräver att det finns en naturlig jordterass under planteringen […]

Örtplugg – äng

Örtpluggplantering Veg Tech

Komponera din ängsyta med eget artval av örtplugg. Vi odlar ett 100-tal olika arter från den svenska naturen som passar för olika marktyper.   Vi rekommenderar att kombinera pluggplantor med ängssådd. Dessa metoder gör att ytan växer ihop snabbare och ger ett jämnare och naturligare resultat. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar.  Produktfördelar […]

Planteringssystem

Planteringssystem till örtplugg

För en rationell plantering av örtplugg kan Veg Techs planteringssystem användas. Det består av planteringsrör och en bärsele där du hänger brättet. Plantera ca. 150-200 st i timmen. Produktdata Bärsele till brätte. inkl. 2 st. plantpåsarArtikelnr: 8-12001 Planteringsrör 55 mmArtikelnr: 9-12003 Planteringsrör 63 mmArtikelnr: 9-12004 GödselpåseArtikelnr: 9-12005 Extra brätteshållareArtikelnr: 9-12006 Ladda ner Projekt Återskapande av Tulltorpsån »

Duckbill trädplantering på bjälklag

Plantera träd med Duckbill

Trädförankringssystemet Duckbill® FOS ger en snabb och säker plantering som bygger på stabiliserande delar som är monterade i jorden istället för störar ovan markytan. Rotklumpen förankras med en sele som fästs med tre schacklar i ett armeringsnät eller i betongfundament på ett bjälklag. Produktfördelar Välj den modell som passar ditt projekt! Bedömd av: Byggvarubedömningen

Pelleplatta – markarmering

Pelleplatta markarmerar gångstråk vid Horns kyrka

Mångfunktionell markplattaPelleplattan är en körbar markarmering och har dubbelt så hög genomsläpplighet jämfört med traditionell gräsarmerad betong. Den kan fyllas med singel eller etableras med gräs. Det patenterade låssystemet gör plattan stryktålig och ger en stabil yta. Vikten är låg och den har förmågan att klara både kalla och varma temperaturer. Vid anläggning Plattan är […]

Sedum på mark

Sedum är en smart produkt till rondeller

Sedumvegetation är mycket torktåligt och passar att anläggas på mark. Veg Techs sedummattor är enkla att anlägga och skapar en tät vegetationsyta. Artsammansättningen ger en rik och färgskiftande blomning under säsong. Trafikmiljöer är ofta sterila och ger vanligtvis ett hårt och avvisande intryck. Med ett ökat inslag av växtlighet kan trafikmiljöer upplevas mjukare och mer […]

Växtskärm

Växtskärm modeller

Grön avskärmning direktMed växtskärmar får du direkt en grön avskärmning från första dagen. De används för att skapa spännande rumsbildningar och gestaltningar i trädgårdar och parker. Murgrönan behåller sina blad och är grön även på vintern. Jämfört med en konventionell häck som med tiden växer på bredden så tar växtskärmar minimalt med plats i djupled. […]

Örtpluggplantor

Örtplugg odlade av Veg Tech

Veg Tech odlar örtpluggplantor med arter från den svenska floran. Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas, återskapas eller bevaras. Man kan komponera en yta för de flesta typer av markförhållanden från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.Denna vegetation kan locka till sig ett varierat djurliv så som fjärilar och humlor även i […]

Ängsfröblandning

Ängsfrö är sådd på säteri

Vi har fröer för alla miljöerVeg Techs ängsfröer består av svenska arterproducerade på odlingar eller vildinsamlade ute i naturen, från söder till norr i Sverige. Veg Tech har ängsfröblandningar som täcker in de flesta marktyper som är aktuella i Norden. Jämfört med färdig ängsmatta och plantering med örtpluggplantor så tar en etablering med frösådd längre […]