Färdig ängsmatta

Färdig ängsmatta

Färdig äng i rondell

Snabbt resultat direkt
Med Veg Techs prefabricerade ängsmatta skapas en
naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen.
Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av
säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation är både art- och färgrik och drar till sig ett varierat
djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar.

Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion och växtligheten i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i branta slänter och förankras vid behov i underlaget med träspik.

Hög kvalitet
Den stora bredden av olika ängsmattor, fröer och plantor gör det enkelt att komponera ängar som är anpassade för olika mark- och klimatförhållanden. Produktion sker på egna odlingar i Småland.

Var kan ängsvegetation anläggas?
Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan
anläggas i flera olika miljöer. Så som torra och magra
vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i
park- och trädgårdsmiljöer.

Ängsvegetationen kan omfatta stora ytor i infrastruktur-
projekt eller bara utgöra en liten del av en park.
Veg Techs ängsvegetation finns vid skolor, i bostads-
områden, golfbanor, stadsparker och trafikmiljöer mm.

Hur anläggs ängen?
Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation.
Vilken som väljs beror bland annat på hur snabbt en färdig ängsyta önskas och vilket skötselbehov som kan accepteras under etableringstiden.


Produktfördelar

  • Arter med svenskt ursprung
  • Odlas i en kokosstomme som gör den lätthanterlig
  • Två personer anlägger snabbt och enkelt
  • Lågt skötselbehov med slåtter i slutet av sommaren
  • Gynnar pollinatörer
  • Klart från första dagen


Produktdata

Mått: 1 × 0,8 m
Höjd: ca 30-40 mm
Leverans: ca 20 st / pall
Vikt: 800 kg / pall
Stomme: Kokosnät

Färdig ängsmatta
Ängsmattan odlas i Småland!

Ladda ner


Bedömd av:
Byggvarubedömningen och Sunda hus