Ängsmatta

Färdig äng i rondell

Snabbt resultat direkt

Med Veg Tech prefabricerade ängsmatta skapas en naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen.
Skötselbehovet är lågt och ängsvegetation motverkar effektivt yterosion. Växtligheten i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i branta slänter och förankras vid behov i underlaget med träspik.

Bidrar till biologisk mångfald

Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av sommaren. Den art- och färgrika ängsvegetation gynnar biologisk mångfald och drar till sig ett varierat djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar.

Brett utbud av hög kvalitet

Produktion av ängsmattor och pluggplantor sker på egna odlingar i Småland. Med Veg Techs breda produktutbud är det enkelt att komponera ängar som är anpassade för olika mark- och klimatförhållanden.

Var kan ängsvegetation anläggas?

Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan
anläggas i flera olika miljöer. Så som torra och magra vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i park- och trädgårdsmiljöer.

Ängsvegetationen kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en park. Veg Tech ängsvegetation finns vid skolor, i bostadsområden, golfbanor, stadsparker och trafikmiljöer mm.

Hur anläggs äng?

Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation. Vilken som väljs beror bland annat på hur snabbt en färdig ängsyta önskas och vilket skötselbehov som kan accepteras under etableringstiden.

Varför Ängsmatta?

  • Snabbt resultat direkt färdig äng från första dagen
  • Lågt skötselbehov kostnadseffektivt jämfört med gräsytor
  • Biologisk mångfald ängar gynnar pollinatörer och ett varierat djurliv
  • Brett produktutbud enkelt att anpassa valet för olika slags mark och klimat