29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.
Flytande våtmark

Flytande våtmark

Källorna till försämrad vattenkvalitet i sjöar och hav kan komma från exempelvis dagvatten, lakvatten eller avloppsvatten. Med Flytande våtmark skapas gynnsamma förutsättningar för naturliga vattenreningsprocesser som kan reducera både partikelbundna och lösta föroreningar i smutsiga vatten, innan det når recipienten. Tekniken kan appliceras i sedimentationsdammar, efterpoleringssteg, naturliga vattenmiljöer med mera. Där kan den bli en viktig del i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet och utgöra en pusselbit för att uppnå Sveriges vattenrelaterade miljömål.

Studier visar att flytande våtmark kan förbättra reningen i konventionella reningsdammar med 20-40%*.

Hur fungerar vattenreningen?

Naturliga och anlagda våtmarker är en av de mest effektiva metoder för att rena vatten, tack vare växterna och de mikroorganismer som lever i våtmarkerna. Vegetationen tar upp näringsämnen samt fastlägger partikelbundna och lösta föroreningar kring rötterna. Växternas rötter utgör en påväxtyta där mikroorganismerna bildar kluster, så kallad biofilm och det är i biofilmen en stor del av vattenreningen sker.
Veg Tech Flytande våtmark skapar förutsättningar för samma reningsprocesser som i konventionella våtmarker. Eftersom rötterna är friflytande kan vattenreningen bli ännu mer effektiv.

Ny fikaföreläsning!
Karin Håkansson tar oss med under vattenytan bland rötterna på flytande våtmark. Vad gör rotgardinen med föroreningar, sedimentation och glada mikroorganismer? se film här »

Hur går det till?

Veg Tech strandmatta med vattenväxter
etableras på en flytstomme. Rötterna växer
igenom stommen och bildar en multifunktionell
rotgardin i vattnet.

  • Rötterna bidrar till en bättre sedimentation av partikelbundna föroreningar.
  • På rotgardin och stomme fäster biofilm som tar upp och bryter ner föroreningar i vattnet.
  • Mikroorganismer gynnas av rikligt med finrötter som bidrar till bättre vattenrening.


Med flytande våtmark skapar man förutsättningar för en koncentrerad och effektiv våtmarkseffekt! 


Mångfunktionell lösning

Med Flytande våtmark placerad i vattenmiljön gynnas djurlivet med en god livsmiljö. Växtligheten som fackelblomster, älgört och kabbleka uppskattas av våra pollinatörer. Grönska och vatten i en stad ger ekosystemtjänster och blir till nytta för oss människor.

Viktiga renings- och avskiljningsprocesser

Veg Tech Flytande våtmark


Mer läsning:

*Dodkins, I., & Mendzil, AF. (2014). Floating Treatment Wetlands (FTWs) in Wastewater Treatment: Treatment efficiency and potential benefits of activated carbon. SEACAMS, Swansea University.

Svenskt Vatten Utveckling. Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning Dagvattenrening. (SVU rapport 2016:5). Svenskt Vatten AB.

Svenskt Vatten Utveckling. Greger, M., & Schück, M. (2019). Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter. (SVU rapport 2019:24). Svenskt Vatten AB. Länk »

Sveriges geotekniska institut SGI. Enell, A., Pettersson, M. (2021). Fytoremediering av PFAS, En litteraturstudie av aktuellt kunskapsläge kring hur växter kan användas för att rena deponilakvatten och jord från PFAS. Linköping: Sveriges geotekniska institut SGI.