SEDUMTAK OCH GRÖNA TAK

Veg Tech är din trygga och säkra leverantör! 

 Arkitektur Sedumtak Veg Tech 

Gröna taksystem har flera goda miljöeffekter så som fördröjning av dagvatten, ger lägre ljudbild och en grönare stad mm.

Produktfördelar med Veg Techs gröna tak


pil Fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
PIL Tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
pil Gynnar den biologiska mångfalden
pil Entreprenadtjänster med egna montörer som är säkerhetsutbildade
pil Egna odlingar i Småland med svenskt växtmaterial
pil Veg Techs system är välbeprövade och har minimal vikt och höjd

Olika system


                    Sedumtak                                                             Torräng för tak

Sedumtak uppbyggnad            Torräng för tak

Hydropack® - Sedum ört grästak
Ängstak

                      Biotoptak                                                          Gröna gårdar

Biotoptak                Gröna innergårdar