Biotoptak

- biologisk mångfald

Livsmiljöerna för flora och fauna krymper i våra tätt byggda städer. Många djur och växter som i vanliga fall har sin hemvist i exempelvis ruderatmarker eller lummiga grönområden har svårt att finna en hemvist när marken bebyggs.
Med biotoptak kan man bygga ursprungliga livsmiljöersom gynnar växter, djur och pollinatörer. Här kommer Veg Techs breda sortiment av pluggplantor väl till pass oavsett vilken biotop man vill bygga upp. För att skapa rätt betingelser kan man gärna komplettera med stenrösen, dödved och insektshotell med mera.

Fördelar:

Vattenhållning

  • Gynnar biologisk mångfald
  • Pollinerande insekter välkomnas
  • Rekreation för de boende
  • Välbeprövade system
  • Minimalt skötselbehov
  • Minskad avrinning av regnvatten från taken
  • Möjlighet till variation och eget artval

Uppbyggnad

Biotop
1. Veg Techs örtpluggplantor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan PP - vattenhållande lager
4. ND 220 - dränerande lager
5. Rotskydd 80

 

 

 

Nedan: Biotoptak på Koggen i Malmö 

Biotoptak Koggen
Ta del av fotogalleriet, foton tagna den 12 juni 2015.

Referenser

Koggen i Västra hamnen

Till alla vildbin, humlor och andra pollinerande insekter – Välkomna att flytta upp Koggen 1 biotoptak i Västra hamnen, Malmö!

Under augusti har Veg Tech anlagt 5 stycken biotoptak på en nybyggd fastighet i bostadsområdet Kappseglaren i Västra Hamnen, Malmö.
Ett biotoptak har som funktion att främja biologisk mångfald, genom att ge en fristad till insekter, pollinatörer och även till viss del fåglar. Utöver de rent biologiska värdena får man även en minskad avrinning av regnvatten från taken, vilket hjälper till att förhindra översvämningar.

Biotoptaken som är ritade av C Stad & Landskap är gjorda utefter 4 typer där man valt att utforma det efter vilken färg de olika arterna blommar. Biotoptaken är indelade i gräs-taket, vita taket, rosa taket och blå-lila taket och alla har en tydlig fokus på att vara maritima med många arter som återfinns bara ett stenkast därifrån på stränderna kring Öresund. Taken har inte bara vegetation utan även stenrösen, dödved från bok och ek och insektshotell för att flera arter av insekter och fåglar ska kunna trivas och finna en fristad.

Kort fakta om projektet
Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014, inflyttning hösten 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: Thage
Landskapsarkitekt: C Stad & Landskap

Total yta med gröna tak 774 m²
- biotoptak 399 m²
- sedumtak 375m²

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

pdf Broschyr »
pdf Katalogavsnitt »

5 stycken olika biotoptak på koggen i Malmö
Dödved - allt för att locka insekter
Insektshotell

 

 Se film från Koggen »


Bidrar till biologisk mångfald
Trädstockar
gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.
Murarbin lockas till insektshotellen av bamburör.
Stenar gynnar mossor och lavar.
De öppna sandytorna är till för insekter som bygger bon i exempelvis olika steklar och humlor. 

Rapport: Humlor gillar gröna tak »

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.