SEDUM PÅ MARK

Veg Techs färdiga mattor med sedum är lätta att anlägga och man får en tät vegetationsyta från första dagen. Sedummattorna är av samma sort som de som används till takvegetation.

Anlägg på ett väldränerat underlag för att undvika framtida etablering av ogräs. Det är också en fördel om ytan utförs svagt lutande för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

 

Sedum i rondell

Sedum i refuger och rondeller

Sedumvegetation är torktålig och trivs i områden liknande trafikmiljöer men tål däremot begränsade mängder salt och slitage. Den används inte där saltpåfrestningen är för stor eller på ytor där den utsätts för slitage från exempelvis fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller på platser där man kan befara att fotgängare kommer att gå över ytan.
Sedumytan skall därför omges av en zon med stensättning närmast körytan för att undvika de mest utsatta partierna.

Sedum på murSedum på murkrön

Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet. Sedummattans kanter ska ligga en aning nedsänkt i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.

 

Sedum på markSedum på mark

När sedummattor anläggs på mark ska underlaget vara dränerande 150-300 mm, gärna makadam med fraktion 16-32mm. Ytan skall luta eller vara bomberad.
Lutning: 1:20 eller mer (max 1:2).