Takgödsel

Gödsling av sedumtak
Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare.

Takytan gödslas vid behov 1 gång om året med Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m². Första gödslingen utförs året efter montaget.

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.


takgödsel näring till taket
Gödsla taket en gång/år!