Takgödsel

Gödsling av torräng för tak
Veg Techs torrängsmatta består av ängsväxter med små krav på näring. Systemet har dock en begränsad reserv i uppbyggnaden.

- Gödsling utförs vid behov under april-juli.
- Rekommenderat vart 3:e år.
- Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är ca. 25 gr/m².

Ingen klippning
Vegetationen behöver en årlig tillsyn. Blomställningarna från vegetationen står kvar som små torra kvistar under hösten och vintern. Om de gamla blomställningarna uppfattas som störande kan de slås av.

Takbrunnar, hängrännor och andra takdetaljer
Med samma intervall som på ett vanligt tak, dvs ungefär en gång per år, kontrolleras att avrinningen fungerar tillfredsställande i t ex takbrunnar och hängrännor.