Rain Garden

Veg Tech har växtvalet för din Rain Garden!

En Rain Garden är en genomsläpplig växtbädd som används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. 

Dagvatten i allmänhet innehåller framförallt suspenderat material (i vatten uppslammade ej lösta ämnen och partiklar), syreförbrukande ämnen, näringsämnen och tungmetaller. I sjöar och vattendrag orsakar föroreningarna vattenkvalitetsproblem såsom igenväxning, algblomning, syrefattiga bottnar och förgiftning av vattenlevande växter och djur. Med en Rain Garden får dagvattnet en effektiv och naturlig rening och påverkan på recipienten minskar. 

Veg Tech erbjuder pluggplantor för plantering i Rain Garden.

Regnbädd, raingarden, infiltration
En regnbädd i bostadsområde.

Pendlarparkering

Här ser vi ett exempel på ett projekt i en trafikmiljö där diken anlagts för att samla upp och infiltrera ytvattnet från den stora parkeringsplatsen. Veg Techs växter har använts, i botten av diket finns kaveldun och i dikets kanter är strandråg planterade. Här har vi ett bra exempel på hur en riktigt torktålig art som strandråg klarar sig i en periodvis översvämmad yta. En anledning är dikets lutning som möjliggör att ytan kan torka upp ordentligt mellan regnen. Dikeskanterna är relativt branta och strandrågen kan även fungera som ett yterosionskydd eftersom den växer kraftigt med utlöpare.

Fastighetsägarens bidrag till en naturlig dagvattenhantering

Systemen med små infiltationsbäddar sk Rain Gardens utvecklades i USA och Canada där man tidigt insåg att flera små dagvattenanläggningar var mer effektivt än ett fåtal stora anläggningar. Rain Gardens utvecklades och det blev den enskilde fastighetsägarens svar på hur dagvattenproblematiken kunde lösas inom den egna tomten. I flera städer uppmuntrades även fastighetsägarna till att uppföra en Rain Garden och från stadens sida bistod man med bygghandledning och teknisk support. Fastighetsägarens fick reducerad dagvattentaxa och på köpet fick denne en vacker yta som krävde mindre skötsel än exempelvis en gräsmatta.

Dags att ta steget ut i staden

Från att ha varit en företeelse för huvudsakligen mindre fastigheter och privata trädgårdar har systemen med Rain Gardens utvecklats och används nu med framgång även i städernas gatumiljöer så kallade klimatvägar. Dagvattnet från tak, vägar och parkeringsytor leds till närliggande Rain Gardens där växterna renar och avdunstar stora delar av vattnet innan överskottet infiltreras ned genom bädden.

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

Bläddra i katalogen »

 

RainGarden infiltrationsbädd

Kontakta oss för växtval!

 Rain Garden - katalogavsnitt »
 Ett projekt på Lørenskogvej i DK »

Planteras med arter som tål både torra och fuktiga förhållanden.

Jämfört med en öppen dagvattendamm i stadsmiljön så genererar en Rain Gardens i idealfallet inget överskottsvatten som måste ledas vidare i det konventionella dagvattensystemet. Allt vatten infiltreras lokalt och kan skapa ett slutet dagvattensystem inom kvarteret.

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.