Reningsdammar & våtmarker

Veg Techs vattenväxter gör grovjobbet

Våra växter används så klart i prydnads- och parkdammar – men det är i reningsdammar och våtmarker som de gör den mest imponerande insatsen!

Effektivt med näringsfällor!

Dammar, våtmarker, fuktängar och översilningsytor är effektiva näringsfällor. De är en viktig del i landskapet för att minska närings- och föroreningsläckaget till sjöar och hav. Att utöka andelen våtmarker och att anlägga vegetationsrika kantzoner där odlingsmark avvattnas mot vattendrag, ses som mycket viktiga åtgärder för att minska näringsbelastningen på exempelvis Östersjön.

Våtmarker och översilningsytor

En våtmark eller översilningsyta är en vegetationstäckt markyta med låg lutning där vattnet leds ut på bred front. Översilningsytor eller fuktängar kan exempelvis anläggas som stråk i direkt anslutning till väg- och parkeringsytor för att ta hand om det avrinnande dagvattnet. Översilningsytor och fuktängar kan också utföras som ett sista steg i ett dagvattensystem som avvattnar ett större sammanhängande område.

Både reningssteg och artrika biotoper

Med en översilningsyta eller våtmark som avslutande steg i dagvattensystemet ges en mycket effektiv utjämning och rening av vattnet. Det är viktigt att vattenhastigheten bromsas upp och att vattenflödena fördelas jämnt över ytan. En väletablerad vegetationsyta är en förutsättning för att bromsa vattenhastigheten och för att förhindra att underlaget eroderar så att rännilar bildas. Vegetationen är också viktig för vattnets rening samt för att ge en hög avdunstning. Fuktängar är en miljö som skapar förutsättningar för en mycket rik biotop.

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

 

Reningsdamm

Strandmattor vid strandlinjen

 

Effektiv rening

Effektiv rening med grunda vegetationsrika zoner tvärsöver flödesriktningen. Här används maxipluggplantor.

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.